موقعیت یاب

  • Positioner

    موقعیت یاب

    موقعیت یاب ربات جوشکاریبخش مهمی از خط تولید جوشکاری ربات و انعطاف پذیری جوشکاری بعلاوه واحد است. این تجهیزات ساختار ساده ای دارند و می توانند قطعه کار جوش داده شده را به بهترین حالت جوشکاری بچرخانند یا ترجمه کنند. معمولاً ، ربات جوشکاری از دو موقعیت دهنده استفاده می کند ، یکی برای جوشکاری و دیگری برای بارگیری و تخلیه قطعه کار.